Algemene Voorwaarden voor SocialResult.net

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van SocialResult.net , zoals deze beschikbaar is gesteld door SocialResult .

In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

De diensten SocialResult is een aanbieder van Social Media Marketing. Wij verkopen likes en followers voor sociale media.

Voordat u een aankoop doet op onze website, gaat u akkoord met:

• De koper is de eigenaar van de sociale media account waarop u de diensten besteld. U zal geen diensten bestellen voor accounts die u niet beheert, of geen toestemming voor heeft.

• Wij streven ernaar om geloofwaardige accounts aan te bieden die uw profiel volgen of liken. Aangezien wij geen  volledige controle hebben over het marketingnetwerk kunnen wij dit niet 100% garanderen. Het is aangeraden om een kleine hoeveelheid te bestellen vooraleer een grote bestelling te plaatsen om de kwaliteit te controleren, en of u daarmee tevreden bent.

• De gekochten diensten zijn zonder garantie en kunnen met der tijd afnemen. Het is mogelijk dat u sneller dan andere profielen volgers/likes/views verliest door het algoritme van het sociale netwerk. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor afname van populariteit, volgers-aantal en dergelijke.

• De profielen zijn afkomstig uit een internationaal netwerk. De profielen zijn bestaan mogelijk niet uit Nederlandstalige accounts. Wij kunnen dit dan ook niet garanderen / aanbieden.

• Wij hebben geen mogelijkheid tot terugbetaling. Aangezien het hier betreft om digitale en vergankelijke diensten, kunnen wij geen terugbetalingen voorzien.

• De koper verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte accountinformatie zodat wij onze diensten correct kunnen uitvoeren. Er is geen terugbetaling of compensatie mogelijk voor verkeerd opgegeven accountgegevens.

• Wij geven geen garanties voor de diensten. Wij streven ervoor om het aantal gekochte likes, followers, views, ed. te leveren maar in sommige gevallen zullen wij er niet toe in staat zijn om alles te leveren.

• De gekochte diensten zijn geen garantie op succes, bekendheid, viraliteit en dergelijke. Wij kunnen niet garanderen dat bv. volgers uw posts liken, volgers uw producten kopen etc. De gekochte diensten zijn enkel in staat om uw profiel te volgen, niet daadwerkelijk engagement tonen.

• De koper zal geen aanstootgevende of illegale content posten op uw sociale media, dat de integriteit van ons advertentienetwerk kan aantasten.

• De koper is zelf verantwoordelijk voor alle gevolgen die ontstaan door het bestellen van onze diensten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele negatieve gevolgen van het gebruik maken van onze diensten.

• Wij bieden directe levering aan. In sommige gevallen kan het langer duren voor uw bestelling geleverd is. Wij bieden geen compensaties of terugbetalingen aan voor te laat geleverde bestellingen.

• De koper is zich bewust van de risico’s van het kopen van diensten die sociale media accounts boosten. De koper is verplicht om alle wetgevingen en regelgevingen na te leven.

• De koper is verplicht om de regels van de sociale media platformen na te leven.

• De koper zal geen foutieve of frauduleuze informatie verstrekken aan SocialResult.

• De koper zal geen andere betaalkaart of methode gebruiken dan diegene waar de koper toestemming voor heeft.

• De koper zal de betaling niet betwisten na de levering van de diensten.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SocialResult is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij SocialResult.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met SocialResult te mogen claimen of te veronderstellen.

SocialResult streeft naar een zo actueel mogelijke website.

Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. SocialResult aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van SocialResult.net op deze pagina.

Privacyverklaring / AVG

SocialResult.net, gevestigd aan Uitbreidingstraat 84 bus 3 2600 Berchem België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Persoonsgegevens die wij verwerken

SocialResult.net verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- E-mailadres

- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SocialResult.net verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- SocialResult.net verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

SocialResult.net neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SocialResult.net bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

SocialResult.net verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SocialResult.net blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SocialResult.net gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SocialResult.net gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SocialResult.net en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie gevoelige informatie zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

SocialResult.net wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SocialResult.net neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]